REGULAMIN UCZESTNICTWA W ROBOTYCE I POLITYKA PRYWATNOŚCI
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem warsztatów z robotyki dla dzieci jest CLEVER KIDS S.C., ul. Kobierzyńska
20/29,
30-363 Kraków, NIP: 6762560143, REGON: 382132984, wpisana do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej Organizatorem.
II. ZAPISY NA WARSZTATY. ZAWARCIE UMOWY.
Warunkiem Uczestnictwa w warsztatach z robotyki jest:
1. zgłoszenie chęci uczestnictwa w warsztatach przez formularz zapisów na stronie:
www.superbystrzak.pl (zakładka ZAPISY),
2. zaakceptowanie Warunków Uczestnictwa,
3. opłacenie zajęć za dany miesiąc kalendarzowy w określonej wysokości i wyznaczonym
przez Organizatora terminie, czyli do 10. dnia następnego miesiąca kalendarzowego
przypadającego bezpośrednio po miesiącu rozliczeniowym. Płatność dotyczy tylko tych
zajęć, w których Uczestnik wziął rzeczywisty udział.
Tylko kompletne zgłoszenie umożliwi dołączenie Uczestnika do odpowiedniej grupy
warsztatowej. Kompletne zgłoszenie zawiera następujące informacje:
4. Imię i nazwisko uczestnika zajęć
5. Nazwa Szkoły / Przedszkola, do którego uczęszcza obecnie Uczestnik
6. Dokładna klasa lub grupa do której uczęszcza Uczestnik
7. Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego
8. Nr telefonu
9. Adres e-mail
10. Zaakceptowanie Warunków Uczestnictwa i Polityki Prywatności
Organizator nie przyjmuje zgłoszeń drogą e-mailową, telefoniczną, poprzez kanały Social
Mediów oraz innymi drogami komunikacji.
Wszystkie zgłoszenia dokonane przed uruchomieniem warsztatów mają charakter wstępnej
deklaracji, która staje się umową wiążącą obie stronie z dniem uruchomienia warsztatów.
Organizator wysyła informacje o terminie rozpoczęcia warsztatów najpóźniej jeden dzień
przed
terminem pierwszych warsztatów i informuje wszystkich zapisanych Uczestników wysyłając
wiadomość e-mail na adresy e-mail podane przez Opiekunów prawnych podczas zgłoszenia
Uczestnika na warsztaty z robotyki.
III. PŁATNOŚCI
Koszt zajęć:
– cena promocyjna: 25,99 zł za godzinę zajęć (jedno spotkanie),
– cena regularna: 29,99zł za godzinę zajęć (jedno spotkanie),
– cena dla przeterminowanych płatności: 35zł (jedno spotkanie).
Osobom, które dokonały zgłoszenia w terminie 5 dni od daty zajęć pokazowych albo 5 dni od
daty uruchomienia zapisów, przysługuje cena promocyjna. Ostatnim dniem zapisów po cenie
promocyjnej jest data podana na ulotce. Uczestnik ma prawo do zajęć w cenie promocyjnej
w każdym miesiącu rozliczeniowym o ile spełnił warunki promocji tj.: dokonał pełnych i
terminowych płatności za zajęcia, najpóźniej do 10. dnia następnego miesiąca. Przykład:
należność za zajęcia w marcu wynosi 103,96 zł (4 zajęcia po 25,99zł), ale Rodzic/Opiekun
prawny nie dokonał płatności w wyznaczonym terminie, czyli do 10. kwietnia, więc kwota do
uregulowania wynosi 140zł (4 zajęcia po 35zł).
Płatności są regulowane z dołu (po zrealizowanych zajęciach) w częstotliwości miesięcznej
przez system.superbystrzak.pl, który korzysta z płatności realizowanych przez PayPro S.A..
Rodzic / Opiekun prawny, na adres e-mail podany podczas zgłoszenia Uczestnika otrzymuje
od system.superbystrzak.pl link, który jest zaproszeniem do korzystania z płatności
elektronicznych realizowanych przez PayPro S.A.. Rodzic / Opiekun prawny klikając w link, za
pośrednictwem PayPro S.A., a konkretnie ich systemu płatności Przelewy24, zostaje
skierowany do bezpośredniej płatności, którą zrealizuje wchodząc na konto swojego banku.
IV. PODGLĄD OBECNOŚCI POPRZEZ SYSTEM.SUPERBYSTRZAK.PL I PŁATNOŚCI:
PRZELEWY24.PL
Zajęcia należy opłacić przelewem przez link do płatności internetowych przelewy24.pl, o
czym więcej poniżej.
Rodzic / Opiekun prawny otrzymuje dostęp do swojego indywidualnego konta poprzez
system.superbystrzak.pl, dzięki któremu ma podgląd do obecności na zajęciach swojego
dziecka oraz dokonuje płatności bezpośrednio przez link do płatności internetowych
przelewy24.pl.
Rodzic/ Opiekun prawny zobowiązany jest do bieżącego monitorowania obecności Dziecka
na zajęciach na indywidualnym koncie Uczestnika w system.superbystrza.pl , a w przypadku
jakichkolwiek uwag w tym zakresie, zobowiązany jest do zgłoszenia ich drogą e-mailową do
8. dnia każdego miesiąca kalendarzowego na adres: kontakt.robotyka@gmail.com.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obliczaniu obecności w przypadku
braku zgłoszenia uwag w tym zakresie w w/w terminie.
Dostęp do indywidualnego, imiennego konta Uczestnika w system.superbystrzak.pl
Rodzic/Opiekun prawny uzyskuje po informacji przesłanej mailowo z naszego biura,
dotyczącej uruchomienia zajęć dla danej grupy. Rodzic / opiekun prawny otrzyma link z
zaproszeniem od system.superbystrzak.pl, na który należy kliknąć i zarejestrować się
podając przez siebie wybrane hasło dostępu.
V. REZYGNACJA Z ZAJĘĆ. ROZWIĄZANIE UMOWY.
Wszystkie zgłoszenia dokonane przed uruchomieniem warsztatów mają charakter wstępnej
deklaracji, która staje się wiążąca dla obu stron w dniu uruchomienia warsztatów. Rodzic/
Opiekun prawny ma prawo rozwiązać umowę do 14 dni od dnia uruchomienia zajęć
wysyłając wiadomość e-mail o rezygnacji z zajęć. W przypadku nie wysłania rezygnacji z
warsztatów w podanym wyżej terminie Uczestnik jest zabierany na zajęcia, co skutkuje
naliczeniem opłat wg stawki określonej w niniejszym Regulaminie Uczestnictwa. Rezygnację
z zajęć należy przesłać mailowo na adres: kontakt.robotyka@gmail.com.
Tylko elektroniczna (e-mailowa) forma rezygnacji będzie uwzględniana. Inne formy
rezygnacji nie są wiążące. Treść wiadomości dotycząca rezygnacji:
„Imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła / przedszkole, z dopiskiem:
Proszę o wypisanie mojego dziecka z listy uczestników zajęć robotyki z powodu …”
Rezygnacji z warsztatów można również dokonać w każdym momencie trwania kursu ale
tylko i wyłącznie drogą mailową wysyłając wiadomość na adres mailowy:
kontakt.robotyka@gmail.com
Treść wiadomości:
„Imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła / przedszkole, z dopiskiem: Proszę o wypisanie mojego
dziecka z warsztatów robotyki z powodu…”
W przypadku rezygnacji z warsztatów w trakcie trwającego kursu Rodzic / Opiekun Prawny
jest zobowiązany do uregulowania opłaty za wszystkie zajęcia, w których uczestniczyło
jego/jej dziecko zgodnie z listą obecności w wyznaczonym przez Organizatora terminie.
VI. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ
Czas trwania pojedynczych zajęć to ok. 60 min., ale nie krócej niż 50 minut. Czas jest
uzależniony od poziomy trudności robota. Uczestnicy warsztatów budują jednego robota
(jedną konstrukcję w trakcie pojedynczych zajęć). Czas trwania podwójnych zajęć to ok. 120
min. ale nie mniej niż 100 minut. Czas jest uzależniony od poziomu trudności robota.
Uczestnicy warsztatów budują 2 roboty (2 konstrukcje) w trakcie podwójnych zajęć).
VII. ZGODY I OŚWIADCZENIA
Dokonując zgłoszenia Uczestnika na nasze zajęcia, Opiekun prawny wyraża zgodę na
nieograniczone czasowo publikowanie wizerunku swojego dziecka na potrzeby działalności
promocyjno-informacyjno-marketingowej prowadzonej za pośrednictwem kanałów
społecznościowych (tj. Facebook, Instagram, YouTube, strona internetowa) przez firmę
CLEVER KIDS S.C., ul. Kobierzyńska 20/29, 30-363 Kraków, NIP: 6762560143,
REGON: 382132984. Opiekun prawny jest świadom/a możliwości złożenia pisemnego
wniosku odmowy w tej kwestii najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia
pierwszych zajęć z robotyki. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem skrzynki e-mailowej
pod adres: kontakt.robotyka@gmail.com.
Rodzice/Opiekunowie oświadczają, że posiadają pełnię praw rodzicielskich/są odpowiednio
umocowani do zawarcia Umowy. W przypadku składania pod dokumentami dotyczącymi
akceptacji warunków lub oświadczeniem wyłącznie jednego podpisu – Rodzic/Opiekun
prawny oświadcza, że posiada zgodę drugiego z Rodziców na zawarcie umowy w zakresie
udziału dziecka w warsztatach z robotyki lub też jest jedynym Opiekunem prawnym
Uczestnika.
VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Rodzice lub opiekunowie prawni Uczestnika ponoszą odpowiedzialność materialną wobec
Organizatora za szkody wyrządzone przez Uczestnika. Dotyczy to niewłaściwego
posługiwania się sprzętem wykorzystywanym w trakcie zajęć (tzn. celowe działanie na
szkodę firmy, umyślne uszkodzenie) urządzeń takich jak: tablet, czujniki ruchu, wychylenia,
silniczki czy kostki usb.
IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Organizator prowadzi politykę prywatności zgodną z RODO oraz innymi odnośnymi
przepisami prawa.
2. Administratorem danych osobowych Uczestnika, przekazywanych w formularzu
zgłoszeniowym przez stronę www.superbystrzak.pl oraz w związku z wykonywaniem usług
jest CLEVER KIDS S.C., ul. Kobierzyńska 20/29, 30-363 Kraków, NIP: 6762560143, REGON:
382132984 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwana
dalej również „Administratorem”. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z
Administratorem poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt.robotyka@gmail.com.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestnika jest umowa pomiędzy
Uczestnikiem/jego rodzicem lub opiekunem prawnym a Administratorem, zwana dalej:
„Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania
której przetwarzanie danych jest niezbędne.
4. Dane osobowe Uczestnika oraz jego rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane są dla
celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem
Umowy, chyba że Uczestnik dodatkowo wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych do
innych celów.
5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że
zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
6. Wszelkie dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. w okresie
wykonywania usług oraz przez okres roku od dnia rozwiązania Umowy.
7. W przypadku, gdy podanie przez Uczestnika danych osobowych następuje w celu zawarcia
umowy z Administratorem, podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem
zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak
konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
8. Przetwarzanie niektórych danych Uczestnika może odbywać się w sposób
zautomatyzowany przy użyciu system.superbystrzak.pl.
9. System.superbystrzak.pl umożliwia Organizatorowi uwzględnianie także danych
osobowych dotyczących stanu zdrowia Uczestnika, o ile Uczestnik udzieli ich Organizatorowi.
10. Uczestnik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania
danych.
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Uczestnikowi
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
12. Uczestnik może egzekwować swoje prawa dotyczące danych osobowych zgłaszając
stosowne żądania na adres: ul. Kobierzyńska 20/29, 30-363 Kraków.
X. UDZIELANIE INFORMACJI I POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Firma CLEVER KIDS S.C., ul. Kobierzyńska 20/29, 30-363 Kraków, NIP: 6762560143,
REGON: 382132984 zwana dalej Usługodawcą udziela informacji dotyczących działania
Strony Internetowej pod adresem e-mail:
kontakt.robotyka@gmail.com, a także telefonicznie pod numerem: 577-775-441.
2. Usługodawca przyjmuje poniższą ogólną procedurę reklamacyjną.
3. Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia skargi na świadczenie usług przez Usługodawcę,
w tym na działanie strony Internetowej www.superbystrzak.pl, zarówno w zakresie
aspektów technicznych, jak i jakości i dostępności Strony Internetowej, warunków jej
świadczenia, poprzez złożenie reklamacji: osobiście lub pisemnie lub telefonicznie (koszt jak
za zwykłe połączenie do sieci komórkowej) lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres
Usługodawcy.
4. Reklamacja powinna spełniać następujące wymagania formalne tj.:
a) Wskazać czego dotyczy,
b) Wskazać datę wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji, przy czym
również opcjonalnie godzinę wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji,
c) Wskazać zwięzły opis okoliczności zdarzenia,
d) Wskazać: imię, nazwisko, lub inne oznaczenie osoby Użytkownika, a także adres osoby
składającej (chyba, że nie jest ona niezbędny do rozpoznania reklamacji), adres e-mail
(chyba, że nie jest ona niezbędny do rozpoznania reklamacji bowiem odpowiedź będzie
przesyłaną korespondencją pisemną), opcjonalnie także numer telefonu,
e) jeśli osobą wnoszącą reklamację (Reklamujący) nie jest Użytkownikiem, wskazać także:
imię, nazwisko, lub inne oznaczenie osoby składającej reklamację (Reklamującego), a także
adres osoby składającej reklamację (chyba, że nie jest on niezbędny do rozpoznania
reklamacji), adres e-mail (chyba, że nie jest on niezbędny do rozpoznania reklamacji bowiem
odpowiedź będzie przesyłaną korespondencją pisemną), opcjonalnie także numer telefonu,
5. Po złożeniu reklamacji Reklamujący otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie
złożenia reklamacji. W przypadku jeśli Reklamujący nie wskazał adresu e-mail może otrzymać
potwierdzenie złożenia reklamacji w formie wiadomości sms lub pisemnie.
6. Usługodawca przyjmuje następujące terminy rozpoznania reklamacji
– jeżeli reklamującym jest Konsument i złożył oświadczenie o obniżeniu ceny albo zwrotu za
wykonaną usługę określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, to reklamacja jest
rozpoznawana niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania jej przez Usługodawcę. Reklamujący otrzymuję informację o wyniku rozpoznania
Reklamacji w ww. terminie. W pozostałych wypadkach reklamacje są rozpoznawane
niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez
Usługodawcę reklamacji. Reklamujący otrzymuję informację o wyniku rozpoznania
Reklamacji w ww. terminie.
7. W przypadku gdyby zgłoszenie nie zawierało wszystkich danych niezbędnych do
rozpoznania reklamacji lub wyjaśnienia sprawy, Reklamujący wzywany jest (telefonicznie,
pisemnie, lub za pośrednictwem poczty e-mail) do uzupełnienia go w terminie 7 dni
kalendarzowych od otrzymania wezwania do uzupełnienia braków. Nieuzupełnienie
braków lub uzupełnienie niezgodnie z wezwaniem będzie skutkować negatywnym
załatwienie reklamacji, o czym Użytkownik jest pouczany wraz z wezwaniem.
8. Po rozpoznaniu reklamacji Usługodawca, w w/w. terminie informuje Użytkownika o
negatywnym lub pozytywnym wyniku rozpoznania reklamacji, w tym precyzuje czy uznaje
reklamację w całości czy w części, a jeśli tak to wskazuje w jakiej części.
Reklamacja rozpoznana negatywnie jest uzasadniana. Uzasadnienie zawiera: streszczenie
reklamacji i innych pism Reklamującego złożonych w toku postępowania reklamacyjnego,
ustalony stan faktyczny, w tym wskazanie dowodów, na których podstawie ustalono stan
faktyczny, argumentacja prawna z powołaniem przepisów prawa, postanowień i zapisów
umownych, regulaminów, pouczenie o możliwości polubownego załatwienia sporów i o
instytucjach o gdzie można polubownie załatwić spór.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator przyjmuje ewentualne uwagi i reklamacje, które zostaną złożone w terminie
do 30 dni po zakończeniu warsztatów z robotyki.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy z przyczyn od niego
niezależnych. Uczestnik zawiadomiony o powyższych zmianach powinien niezwłocznie
poinformować Organizatora, czy przyjmuje proponowane zmiany czy też od umowy
odstępuje. Brak informacji zwrotnej poczytuje się za akceptację zmiany.
3. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników, Organizatora i Instruktorów oraz
Rodziców/Opiekunów prawnych.
4. Wszelkie spory wynikłe w związku z działalnością Organizatora rozstrzygać będzie
właściwy rzeczowo sąd powszechny w Krakowie, tj. Sąd Okręgowy w Krakowie lub Sąd
Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora.
6. Dokonując zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.superbystrzak.pl
oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Uczestnictwa w warsztatach z
robotyki i akceptuję jego warunki oraz zobowiązuję się do zapoznania z jego treścią
Uczestnika i w razie takiej potrzeby wyjaśnienia mu jego postanowień.
XII. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES
1. Serwis Internetowy wykorzystuje pliki cookies, Użytkownik serwisu ma pełna możliwość
wyłączenia lub ograniczenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku
skorzystania z tej opcji możliwe będzie dalsze korzystanie z Serwisu Internetowego,
pragniemy jednak zaznaczyć, iż wyłączenie obsługi plików cookies przez przeglądarkę może
mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie serwisu internetowego.
2. Wszystkie wykorzystywane w serwisie pliki cookies wykorzystujemy do realizacji wielu
funkcji, przede wszystkim do celów statystycznych, reklamowych, analizy funkcjonalności
naszego serwisu oraz dostosowanie treści do odwiedzających Użytkowników Serwisu
Internetowego.
3. Stosowane przez Administratora pliki cookies są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika
Serwisu oraz jego Urządzenia.
4. Podmiotem gromadzącym i przetwarzającym dane uzyskane przez pliki cookies jest
Administrator serwisu internetowego.
5. Administrator serwisu wykorzystuję następujące pliki cookies
1. Sesyjne pliki cookies są to pliki tymczasowe, przechowywane w Urządzeniu Użytkownika
Serwisu do czasu zakończenia sesji. Przechowywanie zostaje zakończone w chwili
wylogowania się, opuszczenia Serwisu Internetowego oraz wyłączenia Urządzenia.
2. Stałe pliki cookies są to pliki stałe, które pozostają zapisane w Urządzeniu Użytkownika
Serwisu na czas określony przez przeglądarkę w parametrach plików cookies lub do chwili ich
ręcznego usunięcia przez Użytkownika. System funkcji stałych plików cookies sprowadza się
do sprawdzenia oraz określenia nowych i dotychczasowych użytkowników Serwisu
Internetowego.
6. Przesyłane za pośrednictwem Serwisu Internetowego pliki cookies mogą być także
wykorzystywane przez współpracujących partnerów i reklamodawców w celach
statystycznych oraz reklamowych.
XIII. CELE WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
2. Administrator serwisu internetowego wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej
konfiguracji serwisu:
1. odczytuje podstawowe parametry Urządzenia, w celu poprawnego dostosowania i
wyświetlenia Serwisu Internetowego
2. wykorzystywanie lokalizacji Użytkownika w celu poprawnej konfiguracji wybranych funkcji
Serwisu Internetowego pod względem jego lokalizacji.
3. Pliki cookies umieszczone na Urządzeniu Użytkownika Serwisu są udostępniane i
przetwarzane w celach analitycznych i reklamowych za pomocą Google Analitycs, Google
Adwords oraz Pixel Facebook.
4. Użytkownik Serwisu może edytować i przeglądać informację gromadzone przez sieć
reklamową wynikające z plików cookies przy pomocy narządzenia:
1. Sieć reklamowa Google: https://www.google.com/ads/preferences/
2. Sieć reklamowa Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update
4. Administrator Serwisu Internetowego wykorzystuje pliki cookies w celu badań i analiz
statystyk strony internetowej, które pomagają Administratorowi zrozumieć w jaki sposób
Użytkownicy korzystają z Serwisu Internetowego.
5. Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu zbierania anonimowych i ogólnych danych
statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analitycs, które są
zarządzane przez Google Inc z siedzibą w USA.
INSTRUKCJA ZMIANY USTAWIEŃ PRZEGLĄDARKI
Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies
na urządzeniu końcowym. Użytkownik w każdej chwili może zmienić ustawienia tak, aby
blokować automatyczna obsługę plików cookies lub zażądać informacji o każdorazowym
przesłaniu danych na Twoje urządzenie. W celu zablokowania plików cookies lub wyłączenie
niektórych funkcji proszę postępować według poniższej instrukcji. Pragniemy jednak
zaznaczyć, iż wyłączenie obsługi plików cookies przez przeglądarkę może mieć wpływ na
prawidłowe funkcjonowanie serwisu internetowego.
Google Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies
Internet Explorer 10
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-10/edge-privacy-faq
Opera
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=pl_PL&viewlocale=pl_PL