REGULAMIN UCZESTNICTWA W ROBOTYCE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem warsztatów z robotyki dla dzieci jest ROBOTYKA S.C., ul. Kobierzyńska 20/29,
30-363 Kraków, NIP: 676-255-62-42, REGON: 381328142, wpisana do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej Organizatorem.

II. ZAPISY NA WARSZTATY. ZAWARCIE UMOWY.

Warunkiem Uczestnictwa w warsztatach z robotyki jest:
1. zgłoszenie chęci uczestnictwa w warsztatach przez formularz zapisów na stronie:
www.superbystrzak.pl (zakładka ZAPISY),
2. zaakceptowanie Warunków Uczestnictwa,
3. opłacenie zajęć za dany miesiąc kalendarzowy w określonej wysokości i wyznaczonym
przez Organizatora terminie, czyli do 10. dnia następnego miesiąca kalendarzowego
przypadającego bezpośrednio po miesiącu rozliczeniowym. Płatność dotyczy tylko tych
zajęć, w których Uczestnik wziął rzeczywisty udział.
Tylko kompletne zgłoszenie umożliwi dołączenie Uczestnika do odpowiedniej grupy
warsztatowej. Kompletne zgłoszenie zawiera następujące informacje:
4. Imię i nazwisko uczestnika zajęć
5. Nazwa Szkoły / Przedszkola, do którego uczęszcza obecnie Uczestnik
6. Dokładna klasa lub grupa do której uczęszcza Uczestnik
7. Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego
8. Nr telefonu
9. Adres e-mail
10. Zaakceptowanie Warunków Uczestnictwa i Polityki Prywatności
Organizator nie przyjmuje zgłoszeń drogą e-mailową, telefoniczną, poprzez kanały Social
Mediów oraz innymi drogami komunikacji.
Wszystkie zgłoszenia dokonane przed uruchomieniem warsztatów mają charakter wstępnej
deklaracji, która staje się umową wiążącą obie stronie z dniem uruchomienia warsztatów.
Organizator wysyła informacje o terminie rozpoczęcia warsztatów najpóźniej jeden dzień przed
terminem pierwszych warsztatów i informuje wszystkich zapisanych Uczestników wysyłając
wiadomość e-mail na adresy e-mail podane przez Opiekunów prawnych podczas zgłoszenia
Uczestnika na warsztaty z robotyki.

III. PŁATNOŚCI

Osobom, które dokonały zgłoszenia w terminie 5 dni od daty zajęć pokazowych albo 5 dni od
daty uruchomienia zapisów, przysługuje promocyjna cena zajęć, która wynosi 25,99 zł za jedną
godzinę zajęć.
Ostatnim dniem zapisów po cenie promocyjnej jest data podana na ulotce (jeśli dziecko zostanie
zgłoszone po przeczytaniu ulotki), albo 5. września 2021 dla dotychczasowych uczestników.
Warunkiem utrzymania stałej ceny rabatowej jest dokonywanie pełnych i terminowych płatności
(do 10. dnia następnego okresu rozliczeniowego tj. następnego miesiąca). W przypadku
opóźnienia w płatnościach cena promocyjna przestaje obowiązywać i system rozpoczyna
automatyczne naliczanie stawki regularnej w wysokości 29,99 zł za godzinę zajęć.

IV. SYSTEM PODGLĄDU OBECNOŚCI ACTIVE NOW I PŁATNOŚCI TPAY

Zajęcia należy opłacić przelewem przelewem przez link do płatności internetowych TPay, o
czym więcej w kolejnym punkcie.
Rodzic / Opiekun otrzymuje dostęp do swojego indywidualnego konta w systemie Active Now,
dzięki któremu ma podgląd do obecności na zajęciach swojego dziecka oraz dokonuje płatności
bezpośrednio przez link do płatności internetowych TPay, bez konieczności opisywania
przelewów.
Rodzic/ Opiekun zobowiązany jest do bieżącego monitorowania obecności Dziecka na zajęciach
na indywidualnym koncie Uczestnika w systemie Active Now, a w przypadku jakichkolwiek
uwag w tym zakresie, zobowiązany jest do zgłoszenia ich drogą e-mailową do 8. dnia każdego
miesiąca kalendarzowego na adres: kontakt.robotyka@gmail.com.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obliczaniu obecności w przypadku braku
zgłoszenia uwag w tym zakresie w w/w terminie.
Dostęp do indywidualnego, imiennego konta Uczestnika w systemie Active Now
Rodzic/Opiekun Prawny uzyskuje po informacji przesłanej mailowo z naszego biura, dotyczącej
uruchomienia zajęć dla danej grupy. Rodzic / opiekun prawny otrzyma link z zaproszeniem od
systemu Active Now, na który należy kliknąć i zarejestrować się podając przez siebie wybrane
hasło dostępu.

V. REZYGNACJA Z ZAJĘĆ. ROZWIĄZANIE UMOWY

Wszystkie zgłoszenia dokonane przed uruchomieniem warsztatów mają charakter wstępnej
deklaracji, która staje się wiążąca dla obu stron w dniu uruchomienia warsztatów. Rodzic/
Opiekun prawny ma prawo rozwiązać umowę do 14 dni od dnia uruchomienia zajęć wysyłając
wiadomość e-mail o rezygnacji z zajęć. W przypadku nie wysłania rezygnacji z warsztatów w
podanym wyżej terminie Uczestnik jest zabierany na zajęcia, co skutkuje naliczeniem opłat wg
stawki określonej w niniejszym Regulaminie Uczestnictwa. Rezygnację z zajęć należy przesłać
mailowo na adres: kontakt.robotyka@gmail.com.
Tylko elektroniczna (e-mailowa) forma rezygnacji będzie uwzględniana. Inne formy rezygnacji
nie są wiążące. Treść wiadomości dotycząca rezygnacji:
„Imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła / przedszkole, z dopiskiem:
Proszę o wypisanie mojego dziecka z listy uczestników zajęć robotyki z powodu …”
Rezygnacji z warsztatów można również dokonać w każdym momencie trwania kursu ale tylko i
wyłącznie drogą mailową wysyłając wiadomość na adres mailowy:
kontakt.robotyka@gmail.com
Treść wiadomości:
„Imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła / przedszkole, z dopiskiem: Proszę o wypisanie mojego
dziecka z warsztatów robotyki z powodu…”
W przypadku rezygnacji z warsztatów w trakcie trwającego kursu Rodzic / Opiekun Prawny jest
zobowiązany do uregulowania opłaty za wszystkie zajęcia, w których uczestniczyło jego/jej
dziecko zgodnie z listą obecności w wyznaczonym przez Organizatora terminie.

VI. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

Czas trwania pojedynczych zajęć to ok. 60 min., ale nie krócej niż 50 minut. Czas jest
uzależniony od poziomy trudności robota. Uczestnicy warsztatów budują jednego robota (jedną
konstrukcję w trakcie pojedynczych zajęć). Czas trwania podwójnych zajęć to ok. 120 min. ale
nie mniej niż 100 minut. Czas jest uzależniony od poziomu trudności robota. Uczestnicy
warsztatów budują 2 roboty (2 konstrukcje) w trakcie podwójnych zajęć).

VII. ZGODY I OŚWIADCZENIA

Dokonując zgłoszenia Uczestnika na nasze zajęcia, Opiekun prawny wyraża zgodę na
nieograniczone czasowo publikowanie wizerunku swojego dziecka na potrzeby działalności
promocyjno-informacyjno-marketingowej prowadzonej za pośrednictwem kanałów
społecznościowych (tj. Facebook, Instagram, YouTube, strona internetowa) przez firmę
ROBOTYKA S.C., ul. Kobierzyńska 20/29, 30-363 Kraków, NIP: 676-255-62-42,
REGON: 381328142. Opiekun prawny jest świadom/a możliwości złożenia pisemnego wniosku
odmowy w tej kwestii najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia pierwszych zajęć z
robotyki. Wniosek należy przesłać za pośrednictem skrzynki e-mailowej pod
adres: kontakt.robotyka@gmail.com.
Rodzice/Opiekunowie oświadczają, że posiadają pełnię praw rodzicielskich/są odpowiednio
umocowani do zawarcia Umowy. W przypadku składania pod dokumentami dotyczącymi
akceptacji warunków lub oświadczeniem wyłącznie jednego podpisu – Rodzic/Opiekun prawny
oświadcza, że posiada zgodę drugiego z Rodziców na zawarcie umowy w zakresie udziału
dziecka w warsztatach z robotyki lub też jest jedynym Opiekunem prawnym Uczestnika.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Rodzice lub opiekunowie prawni Uczestnika ponoszą odpowiedzialność materialną wobec
Organizatora za szkody wyrządzone przez Uczestnika. Dotyczy to niewłaściwego posługiwania
się sprzętem wykorzystywanym w trakcie zajęć (tzn. celowe działanie na szkodę firmy, umyślne
uszkodzenie) urządzeń takich jak: tablet, czujniki ruchu, wychylenia, silniczki czy kostki usb.

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Organizator prowadzi politykę prywatności zgodną z RODO oraz innymi odnośnymi
przepisami prawa.
2. Administratorem danych osobowych Uczestnika, przekazywanych w formularzu
zgłoszeniowym w aplikacji Active Now oraz w związku z wykonywaniem usług jest
ROBOTYKA S.C., ul. Kobierzyńska 20/29, 30-363 Kraków, NIP: 676-255-62-42, REGON:
381328142 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwana
dalej również „Administratorem”. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z
Administratorem poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt.robotyka@gmail.com.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestnika jest umowa pomiędzy Uczestnikiem/jego
rodzicem lub opiekunem prawnym a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia
której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych
jest niezbędne.
4. Dane osobowe Uczestnika oraz jego rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane są dla
celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem
Umowy, chyba że Uczestnik dodatkowo wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych do innych
celów.
5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że
zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
6. Wszelkie dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. w okresie
wykonywania usług oraz przez okres roku od dnia rozwiązania Umowy.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych, chyba że odbywać się to będzie na skutek korzystania z
aplikacji Active Now, na co Administrator nie ma wpływu.
8. W przypadku, gdy podanie przez Uczestnika danych osobowych następuje w celu zawarcia
umowy z Administratorem, podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem
zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak
konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
9. Przetwarzanie niektórych danych Uczestnika może odbywać się w sposób zautomatyzowany
przy użyciu aplikacji Active Now.
10. Aplikacja Active Now umożliwia Organizatorowi uwzględnianie także danych osobowych
dotyczących stanu zdrowia Uczestnika, o ile Uczestnik udzieli ich Organizatorowi.
11. Uczestnik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Uczestnikowi
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
13. Uczestnik może egzekwować swoje prawa dotyczące danych osobowych zgłaszając
stosowne żądania na adres: ul. Kobierzyńska 20/29, 30-363 Kraków.

X. UDZIELANIE INFORMACJI I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Firma ROBOTYKA S.C., ul. Kobierzyńska 20/29, 30-363 Kraków, NIP: 676-255-62-42,
REGON: 381328142 zwana dalej Usługodawcą udziela informacji dotyczących działania Strony
Internetowej pod adresem e-mail:
kontakt.robotyka@gmail.com, a także telefonicznie pod numerem: 577-775-441.
2. Usługodawca przyjmuje poniższą ogólną procedurę reklamacyjną.
3. Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia skargi na świadczenie usług przez Usługodawcę, w
tym na działanie Strony Internetowej www.superbystrzak.pl, zarówno w zakresie aspektów
technicznych, jak i jakości i dostępności Strony Internetowej, warunków jej świadczenia,
poprzez złożenie reklamacji: osobiście lub pisemnie lub telefonicznie (koszt jak za zwykłe
połączenie do sieci komórkowej) lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres Usługodawcy.
4. Reklamacja powinna spełniać następujące wymagania formalne tj.:
a) Wskazać czego dotyczy,
b) Wskazać datę wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji, przy czym
również opcjonalnie godzinę wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji,
c) Wskazać zwięzły opis okoliczności zdarzenia,
d) Wskazać: imię, nazwisko, lub inne oznaczenie osoby Użytkownika, a także adres osoby
składającej (chyba, że nie jest ona niezbędny do rozpoznania reklamacji), adres e-mail
(chyba, że nie jest ona niezbędny do rozpoznania reklamacji bowiem odpowiedź będzie
przesyłaną korespondencją pisemną), opcjonalnie także numer telefonu,
e) jeśli osobą wnoszącą reklamację (Reklamujący) nie jest Użytkownikiem, wskazać także: imię,
nazwisko, lub inne oznaczenie osoby składającej reklamację (Reklamującego), a także adres
osoby składającej reklamację (chyba, że nie jest on niezbędny do rozpoznania reklamacji),
adres e-mail (chyba, że nie jest on niezbędny do rozpoznania reklamacji bowiem odpowiedź
będzie przesyłaną korespondencją pisemną), opcjonalnie także numer telefonu,
5. Po złożeniu reklamacji Reklamujący otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie
złożenia reklamacji. W przypadku jeśli Reklamujący nie wskazał adresu e-mail może otrzymać
potwierdzenie złożenia reklamacji w formie wiadomości sms lub pisemnie.
6. Usługodawca przyjmuje następujące terminy rozpoznania reklamacji
– jeżeli reklamującym jest Konsument i złożył oświadczenie o obniżeniu ceny albo zwrotu za
wykonaną usługę określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, to reklamacja jest
rozpoznawana niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania jej przez Usługodawcę. Reklamujący otrzymuję informację o wyniku rozpoznania
Reklamacji w ww. terminie. W pozostałych wypadkach reklamacje są rozpoznawane
niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez
Usługodawcę reklamacji. Reklamujący otrzymuję informację o wyniku rozpoznania Reklamacji
w ww. terminie.
7. W przypadku gdyby zgłoszenie nie zawierało wszystkich danych niezbędnych do rozpoznania
reklamacji lub wyjaśnienia sprawy, Reklamujący wzywany jest (telefonicznie, pisemnie, lub za
pośrednictwem poczty e-mail) do uzupełnienia go w terminie 7 dni kalendarzowych od
otrzymania wezwania do uzupełnienia braków. Nieuzupełnienie
braków lub uzupełnienie niezgodnie z wezwaniem będzie skutkować negatywnym załatwienie
reklamacji, o czym Użytkownik jest pouczany wraz z wezwaniem.
8. Po rozpoznaniu reklamacji Usługodawca, w w/w. terminie informuje Użytkownika o
negatywnym lub pozytywnym wyniku rozpoznania reklamacji, w tym precyzuje czy uznaje
reklamację w całości czy w części, a jeśli tak to wskazuje w jakiej części.
Reklamacja rozpoznana negatywnie jest uzasadniana. Uzasadnienie zawiera: streszczenie
reklamacji i innych pism Reklamującego złożonych w toku postępowania reklamacyjnego,
ustalony stan faktyczny, w tym wskazanie dowodów, na których podstawie ustalono stan
faktyczny, argumentacja prawna z powołaniem przepisów prawa, postanowień i zapisów
umownych, regulaminów, pouczenie o możliwości polubownego załatwienia sporów i o
instytucjach o gdzie można polubownie załatwić spór.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator przyjmuje ewentualne uwagi i reklamacje, które zostaną złożone w terminie do 30
dni po zakończeniu warsztatów z robotyki.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy z przyczyn od niego
niezależnych. Uczestnik zawiadomiony o powyższych zmianach powinien niezwłocznie
poinformować Organizatora, czy przyjmuje proponowane zmiany czy też od umowy odstępuje.
Brak informacji zwrotnej poczytuje się za akceptację zmiany.
3. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników, Organizatora i Instruktorów oraz
Rodziców/Opiekunów prawnych.
4. Wszelkie spory wynikłe w związku z działalnością Organizatora rozstrzygać będzie właściwy
rzeczowo sąd powszechny w Krakowie, tj. Sąd Okręgowy w Krakowie lub Sąd Rejonowy dla
Krakowa – Podgórze w Krakowie.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora.
6. Dokonując zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.superbystrzak.pl
oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Uczestnictwa w warsztatach z robotyki
i akceptuję jego warunki oraz zobowiązuję się do zapoznania z jego treścią Uczestnika i w razie
takiej potrzeby wyjaśnienia mu jego postanowień.

XII. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

1. Serwis Internetowy wykorzystuje pliki cookies, Użytkownik serwisu ma pełna możliwość
wyłączenia lub ograniczenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku
skorzystania z tej opcji możliwe będzie dalsze korzystanie z Serwisu Internetowego, pragniemy
jednak zaznaczyć, iż wyłączenie obsługi plików cookies przez przeglądarkę może mieć wpływ
na prawidłowe funkcjonowanie serwisu internetowego.
2. Wszystkie wykorzystywane w serwisie pliki cookies wykorzystujemy do realizacji wielu
funkcji, przede wszystkim do celów statystycznych, reklamowych, analizy funkcjonalności
naszego serwisu oraz dostosowanie treści do odwiedzających Użytkowników Serwisu
Internetowego.
3. Stosowane przez Administratora pliki cookies są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika
Serwisu oraz jego Urządzenia.
4. Podmiotem gromadzącym i przetwarzającym dane uzyskane przez pliki cookies jest
Administrator serwisu internetowego.
5. Administrator serwisu wykorzystuję następujące pliki cookies
1. Sesyjne pliki cookies są to pliki tymczasowe, przechowywane w Urządzeniu Użytkownika
Serwisu do czasu zakończenia sesji. Przechowywanie zostaje zakończone w chwili wylogowania
się, opuszczenia Serwisu Internetowego oraz wyłączenia Urządzenia.
2. Stałe pliki cookies są to pliki stałe, które pozostają zapisane w Urządzeniu Użytkownika
Serwisu na czas określony przez przeglądarkę w parametrach plików cookies lub do chwili ich
ręcznego usunięcia przez Użytkownika. System funkcji stałych plików cookies sprowadza się do
sprawdzenia oraz określenia nowych i dotychczasowych użytkowników Serwisu
Internetowego.
6. Przesyłane za pośrednictwem Serwisu Internetowego pliki cookies mogą być także
wykorzystywane przez współpracujących partnerów i reklamodawców w celach statystycznych
oraz reklamowych.

XIII. CELE WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

2. Administrator serwisu internetowego wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej
konfiguracji serwisu:
1. odczytuje podstawowe parametry Urządzenia, w celu poprawnego dostosowania i
wyświetlenia Serwisu Internetowego
2. wykorzystywanie lokalizacji Użytkownika w celu poprawnej konfiguracji wybranych funkcji
Serwisu Internetowego pod względem jego lokalizacji.
3. Pliki cookies umieszczone na Urządzeniu Użytkownika Serwisu są udostępniane i
przetwarzane w celach analitycznych i reklamowych za pomocą Google Analitycs, Google
Adwords oraz Pixel Facebook.
4. Użytkownik Serwisu może edytować i przeglądać informację gromadzone przez sieć
reklamową wynikające z plików cookies przy pomocy narządzenia:
1. Sieć reklamowa Google: https://www.google.com/ads/preferences/
2. Sieć reklamowa Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update
4. Administrator Serwisu Internetowego wykorzystuje pliki cookies w celu badań i analiz
statystyk strony internetowej, które pomagają Administratorowi zrozumieć w jaki sposób
Użytkownicy korzystają z Serwisu Internetowego.
5. Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu zbierania anonimowych i ogólnych danych
statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analitycs, które są zarządzane
przez Google Inc z siedzibą w USA.

INSTRUKCJA ZMIANY USTAWIEŃ PRZEGLĄDARKI

Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na
urządzeniu końcowym. Użytkownik w każdej chwili może zmienić ustawienia tak, aby
blokować automatyczna obsługę plików cookies lub zażądać informacji o każdorazowym
przesłaniu danych na Twoje urządzenie. W celu zablokowania plików cookies lub wyłączenie
niektórych funkcji proszę postępować według poniższej instrukcji. Pragniemy jednak zaznaczyć,
iż wyłączenie obsługi plików cookies przez przeglądarkę może mieć wpływ na prawidłowe
funkcjonowanie serwisu internetowego.
Google Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies
Internet Explorer 10
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-10/edge-privacy-faq
Opera
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=pl_PL&viewlocale=pl_PL