WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem Uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez firmę Sławomir Kuć z
siedzibą przy ul. Dietla 35/9, 31-062 Kraków, NIP: 944-194-88-56 zwaną dalej Organizatorem,
jest wysłanie kompletnego zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach, zaakceptowanie
Warunków Uczestnictwa w warsztatach oraz opłacenie zajęć w określonej wysokości i
wyznaczonym przez Organizatora czasie.

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA WARSZTATÓW
Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać elektronicznie wypełniając formularz zgłoszeniowy
zamieszczony w zakładce ZAPISY na stronie internetowej www.superbystrzak.pl
Tylko kompletne zgłoszenie skutkuje dodaniem nowego uczestnika na listę uczestników
warsztatów.
Kompletne zgłoszenie zawiera następujące informacje:
1. Imię i nazwisko uczestnika zajęć
2. Nazwa Szkoły / Przedszkola, do którego uczęszcza obecnie Uczestnik
3. Dokładna klasa lub grupa do której uczęszcza Uczestnik
4. Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego
5. Nr telefonu
6. Adres e-mail
7. Zaakceptowanie Warunków Uczestnictwa
8. Zaakceptowanie Polityki Prywatności

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORAZ REZYGNACJA Z WARSZTATÓW
Wszystkie zgłoszenia dokonane przed uruchomieniem warsztatów mają charakter wstępnej
deklaracji.
Deklaracja ta staje się automatycznie wiążąca, jeżeli Rodzic/ Opiekun prawny dziecka nie
wyśle najpóźniej do 7 dni od podania przez Organizatora pełnego harmonogramu
wiadomości o REZYGNACJI Z WARSZTATÓW.
W przypadku nie wysłania rezygnacji z warsztatów w podanym wyżej terminie Uczestnik jest
zabierany na zajęcia, co skutkuje naliczeniem opłat wg stawki wariantu 3. (25zł za 1h zajęć)
Wycofanie zgłoszenia należy przesłać mailowo na adres: rezygnacja.robotyka@gmail.com
Tylko taka forma rezygnacji (mailowa) będzie uwzględniana. Ustna bądź sms-owa forma
rezygnacji nie będą brane pod uwagę.
Treść wiadomości dotycząca rezygnacji: „Imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła / przedszkole,
z dopiskiem: Proszę o wypisanie mojego dziecka z listy uczestników zajęć robotyki z powodu
nieodpowiadającego nam terminu”.

REZYGNACJA Z ZAJĘĆ W TRAKCIE TRWANIA WARSZTATÓW
Rezygnacji z warsztatów można również dokonać w każdym momencie trwania kursu ale
tylko i wyłącznie drogą mailową wysyłając wiadomość na adres mailowy:
rezygnacja.robotyka@gmail.com
Treść wiadomości: „Imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła / przedszkole, z dopiskiem: Proszę o
wypisanie mojego dziecka z warsztatów robotyki”
UWAGA: Rezygnacje drogą sms-ową albo ustną nie będą brane pod uwagę.
W przypadku rezygnacji z warsztatów w trakcie trwającego kursu Rodzic / Opiekun Prawny
jest zobowiązany do uregulowania opłaty za wszystkie zajęcia, w których uczestniczyło
jego/jej dziecko zgodnie z listą obecności w wyznaczonym przez Organizatora terminie.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ
Czas trwania pojedynczych zajęć to ok. 60 min., ale nie krócej niż 50 minut. Czas jest
uzależniony od poziomy trudności robota. Uczestnicy warsztatów budują jednego robota
(jedną konstrukcję w trakcie pojedynczych zajęć).
Czas trwania podwójnych zajęć to ok. 120 min. ale nie mniej niż 100 minut. Czas jest
uzależniony od poziomy trudności robota. Uczestnicy warsztatów budują 2 roboty (2
konstrukcje) w trakcie podwójnych zajęć).

OPŁATA ZA ZAJĘCIA
Zajęcia należy opłacić przelewem na konto bankowe, które zostanie przesłane drogą
elektroniczną (mailową) na podany w zgłoszeniu adres e-mail wraz z harmonogramem zajęć.
Organizator nie przyjmuje wpłat gotówkowych

DOSTĘPNE WARIANTY PŁATNOŚCI:
1. Płatność za cały kurs z góry.
W tym wariancie koszt pojedynczych zajęć to 19 zł. Sposób obliczenia kwoty za całość
warsztatów to ilość godzin podana przez Organizatora w harmonogramie x stawka 19 zł.
Uczestnik, który wybiera ten wariant opłacenia zajęć otrzymuje 7% rabatu, który jest
odliczany od pełnej kwoty za warsztaty. Rabat ten dotyczy grup, które zostaną
uruchomione od września do grudnia danego roku kalendarzowego.
Rabat nie dotyczy grup, które rozpoczną warsztaty od stycznia do czerwca danego roku
kalendarzowego.
Płatność za cały kurs z góry należy wpłacić w całości w wyznaczonym przez Organizatora
terminie. Wysokość opłaty zostanie wyliczona po ustaleniu terminu rozpoczęcia zajęć
oraz pełnego harmonogramu i zostanie przesłana mailowo do Rodziców / Opiekunów
prawnych zapisanych Uczestników wraz ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi
warsztatów dla konkretnej grupy.
W tym wariancie Organizator nie uwzględnia zwrotów za nieobecności na warsztatach.
2. Płatność za połowę kursu z góry.
W tym wariancie koszt pojedynczych zajęć to 22 zł. Sposób obliczenia kwoty za całość
warsztatów to ilość godzin podana przez Organizatora w harmonogramie x stawka 22 zł.
Płatność jest realizowana w 2 równych ratach w wyznaczonym przez Organizatora
terminie. Wysokość opłaty zostanie wyliczona po ustaleniu terminu rozpoczęcia zajęć i
zostanie przesłana mailowo do zapisanych Uczestników wraz ze wszystkimi szczegółami
dotyczącymi warsztatów dla konkretnej grupy.
W tym wariancie Organizator nie uwzględnia zwrotów za nieobecności na warsztatach.
3. Płatność miesięczna z dołu.
W tym wariancie koszt pojedynczych zajęć to 25 zł.
Uczestnik płaci za zajęcia w których bierze udział.
Opłatę należy zrealizować do 10.dnia kolejnego miesiąca, jednym przelewem za dany
miesiąc.
Sposób obliczenia kwoty za dany miesiąc to ilość zajęć x 25 zł, w których Uczestnik brał
udział.
Obecności na zajęciach należy kontrolować samodzielnie. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za błędy w obliczaniu obecności. Brak wpłaty do 15. dnia następnego
miesiąca (po miesiącu rozliczeniowym) skutkuje podwyższeniem opłaty za wszystkie
niezapłacone w terminie zajęcia. Koszt pojedynczych zajęć wzrasta wtedy z kwoty 25 zł
do 30 zł. Dwukrotne spóźnienie się z płatnością powoduje usunięcie Uczestnika z grupy.
Wyrażając zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach zgadzam się, aby w przypadku
nieuregulowanych płatności placówka, do której uczęszcza moje dziecko udostępniła
dane teleadresowe firmie Sławomir Kuć w celu ściągnięcia należności. Dane
teleadresowe przekazane firmie Sławomir Kuć zostaną wykorzystane tylko w celach
wyegzekwowania należności za odbyte zajęcia.

Warunki uczestnictwa pobierz PDF