WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem Uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez firmę Sławomir Kuć z siedzibą przy ul. Dietla 35/9, 31-062 Kraków, NIP: 944-194-88-56 zwaną dalej Organizatorem, jest wysłanie kompletnego zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach, zaakceptowanie Warunków Uczestnictwa w warsztatach oraz opłacenie zajęć w określonej wysokości i wyznaczonym przez Organizatora czasie.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA WARSZTATÓW

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać elektronicznie wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony w zakładce ZAPISY na stronie internetowej www.superbystrzak.pl. Tylko kompletne zgłoszenie skutkuje dodaniem nowego uczestnika na listę uczestników warsztatów. Kompletne zgłoszenie zawiera następujące informacje:

  1. Imię i nazwisko uczestnika zajęć
  2. Nazwa Szkoły / Przedszkola, do którego uczęszcza obecnie Uczestnik
  3. Dokładna klasa lub grupa do której uczęszcza Uczestnik
  4. Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego
  5. Nr telefonu
  6. Adres e-mail
  7. Zaakceptowanie Warunków Uczestnictwa
  8. Zaakceptowanie Polityki Prywatności

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORAZ REZYGNACJA Z WARSZTATÓW

Wszystkie zgłoszenia dokonane przed uruchomieniem warsztatów mają charakter wstępnej deklaracji, która staje się automatycznie wiążąca, jeżeli Rodzic/ Opiekun prawny dziecka nie wyśle najpóźniej do 7 dni od podania przez Organizatora pełnego harmonogramu wiadomości o REZYGNACJI Z WARSZTATÓW. W przypadku nie wysłania rezygnacji z warsztatów w podanym wyżej terminie Uczestnik jest zabierany na zajęcia, co skutkuje naliczeniem opłat wg stawki określonej w niniejszych Warunkach Uczestnictwa. Wycofanie zgłoszenia należy przesłać mailowo na adres: rezygnacja.robotyka@gmail.com

Tylko taka forma rezygnacji (mailowa) będzie uwzględniana. Ustna, bądź sms-owa forma rezygnacji nie będą brane pod uwagę. Treść wiadomości dotycząca rezygnacji: „Imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła / przedszkole, z dopiskiem: Proszę o wypisanie mojego dziecka z listy uczestników zajęć robotyki z powodu nieodpowiadającego nam terminu”.

 

 REZYGNACJA Z ZAJĘĆ W TRAKCIE TRWANIA WARSZTATÓW

Rezygnacji z warsztatów można również dokonać w każdym momencie trwania kursu ale tylko i wyłącznie drogą mailową wysyłając wiadomość na adres mailowy: rezygnacja.robotyka@gmail.com

Treść wiadomości:

„Imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła / przedszkole, z dopiskiem: Proszę o wypisanie mojego dziecka z warsztatów robotyki z powodu…”

UWAGA: Rezygnacje drogą sms-ową albo ustną nie będą brane pod uwagę. W przypadku rezygnacji z warsztatów w trakcie trwającego kursu Rodzic / Opiekun Prawny jest zobowiązany do uregulowania opłaty za wszystkie zajęcia, w których uczestniczyło jego/jej dziecko zgodnie z listą obecności w wyznaczonym przez Organizatora terminie.

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZNIA

Dokonując zgłoszenia Uczestnika na nasze zajęcia, Opiekun prawny wyraża zgodę na nieograniczone czasowo publikowanie wizerunku swojego dziecka na potrzeby działalności promocyjno-informacyjno-marketingowej prowadzonej za pośrednictwem kanałów społecznościowych (tj. Facebook, Instagram, YouTube, strona internetowa) przez firmę Sławomir Kuć z siedzibą przy ul. Dietla 35/9, 31-062 Kraków, NIP: 944-194-88-56, REGON: 120366716. Opiekun prawny jest świadom/a  możliwości złożenia pisemnego wniosku odmowy w tej kwestii najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia pierwszych zajęć z robotyki. Wniosek należy przesłać za pośrednictem skrzynki e-mailowej pod adres: kontakt.robotyka@gmail.com.

 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

Czas trwania pojedynczych zajęć to ok. 60 min., ale nie krócej niż 50 minut. Czas jest uzależniony od poziomy trudności robota. Uczestnicy warsztatów budują jednego robota (jedną konstrukcję w trakcie pojedynczych zajęć). Czas trwania podwójnych zajęć to ok. 120 min. ale nie mniej niż 100 minut. Czas jest uzależniony od poziomy trudności robota. Uczestnicy warsztatów budują 2 roboty (2 konstrukcje) w trakcie podwójnych zajęć).

 

OPŁATA ZA ZAJĘCIA

Zajęcia należy opłacić przelewem na konto bankowe, które jest przesyłane drogą elektroniczną (mailową) na podany w zgłoszeniu adres e-mail wraz z harmonogramem zajęć. Organizator nie przyjmuje wpłat gotówkowych.

 

 PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA W PLACÓWCE (SZKOŁA / PRZEDSZKOLE / LOKAL)

Opłaty za zajęcia są przyjmowane z dołu, czyli po zajęciach, w których dziecko wzięło udział. Koszt pojedynczych zajęć ok. 60 min. to 25 zł.

Opłatę należy zrealizować do 10.dnia kolejnego miesiąca, jednym przelewem za dany miesiąc. Sposób obliczenia kwoty: ilość obecności w danym miesiącu x 25 zł. Obecności na zajęciach należy kontrolować samodzielnie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obliczaniu obecności. Brak wpłaty do 15. dnia następnego miesiąca (po miesiącu rozliczeniowym) skutkuje podwyższeniem opłaty za wszystkie niezapłacone w terminie zajęcia. Koszt pojedynczych zajęć wzrasta wtedy z kwoty 25 zł do 30 zł. Dwukrotne spóźnienie się z płatnością powoduje usunięcie Uczestnika z grupy.

Akceptując Warunki Uczestnictwa Opiekun Prawny wyraża dobrowolnie zgodę na przekazanie swoich danych teleadresowych Organizatorowi warsztatów z robotyki w celu wyegzekwowania wszystkich należności za obecności na zajęciach. Dane Opiekuna Prawnego zostają przekazane firmie windykacyjnej, która za zgodą Organizatora wykonuje czynności windykacyjne zmierzające do odzyskania należności. Opiekun Prawny może ponieść z tego tytułu dodatkowe koszty.